-A +A

Podziału indywidualnych kosztów ogrzewania w budynkach wielorodzinnych w świetle znowelizowanego Prawa Energetycznego.

 

W kolejnej nowelizacji ustawy Prawo energetyczne (ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. z późniejszymi zmianami), znalazły się zapisy dotyczące rozliczania lokali mieszkalnych i użytkowych w oparciu o odczyty urządzeń wskaźnikowych.

Jednym z najważniejszych zapisów tej ustawy, dotyczących poruszanej problematyki jest art. 45a. pkt.9 brzmiący:  
Właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego dokonuje wyboru metody rozliczania całkowitych kosztów zakupu ciepła na poszczególne lokale mieszkalne i użytkowe w tym budynku tak, aby wybrana metoda, uwzględniając współczynniki wyrównawcze zużycia ciepła na ogrzewanie, wynikające z położenia lokalu w bryle budynku przy jednoczesnym zachowaniu prawidłowych warunków eksploatacji budynku określonych w odrębnych przepisach, stymulowała energooszczędne zachowania oraz zapewniała ustalanie opłat, o których mowa w ust. 4, w sposób odpowiadający zużyciu ciepła na ogrzewanie i przygotowanie ciepłej wody użytkowej.

Sposób rozliczania

Zapis ten obliguje Właściciela lub Zarządcy budynku do wyboru takiego sposobu rozliczania, który pozwoli na zachowanie równowagi pomiędzy energooszczędnym i jednocześnie racjonalnym użytkowaniem mieszkań. Pod tym pojęciem rozumiane jest takie racjonowanie zużycia ciepła, które polega na zapewnieniu mieszkaniom temperatury, zgodnej z indywidualnym odczuciem komfortu cieplnego, ale także prawidłową wentylację – wietrzenie i nie wychładzanie pomieszczeń poniżej rozsądnej granicy, jaką jest 16 st.C. Jednocześnie zapis ten precyzyjnie określa, jakie kryteria decydować powinny o ustaleniu opłat indywidualnych.

Metoda rozliczania całkowitych kosztów zakupu ciepła na poszczególne lokale, oparta na wykorzystaniu urządzeń  wskaźnikowych (mogą to być podzielniki), musi zapewniać  silną korelację ustalonych opłat z ilością ciepła na ogrzewanie danego lokalu, czyli sezonowym zapotrzebowaniem danego lokalu na ciepło do jego ogrzania. Dotychczas realizowane w Polsce sposoby rozliczania kosztów indywidualnych ogrzewania bazują tylko na odczycie wskazań wielkości proporcjonalnych do ilości ciepła wyemitowanego przez instalację grzewczą - w przypadku indywidualnych liczników ciepła lub do ilości ciepła wyemitowanego przez grzejniki – w przypadku podzielników.

dr inż. Paweł Michnikowski
mgr inż. Stanisław Matys
Stowarzyszenie Polskich Firm Rozliczających Media