-A +A

Kierunki działania

Stowarzyszenie dąży do upowszechnienia świadomości ekologicznej i popularyzuje nowoczesne metody i technologie, dzięki którym można zapobiegać marnotrawieniu energii i wody. Stowarzyszenie może wspierać organizacyjnie i finansowo organizacje o pokrewnych celach.

 

Stowarzyszenie realizuje cele w następujących formach działania:

1. Aktywne uczestnictwo, w formach dozwolonych prawem dla stowarzyszenia, w pracach legislacyjnych nad aktami prawnymi regulującymi racjonalne gospodarowanie mediami;

2. Promowanie nowoczesnych metod i technik dotyczących racjonalnego i sprawiedliwego rozliczania zużycia mediów;

3. Prowadzenie szkoleń i doradztwa w zakresie optymalizacji zużycia mediów na rzecz odbiorców;

4. Dokonywanie analiz i ocen rozwiązań technicznych, organizacyjnych i ekonomicznofinansowych oraz prowadzenie badań w zakresie nowych technologii pomiaru i rozliczania mediów;

5. Prowadzenie szkoleń na rzecz członków Stowarzyszenia w zakresie doskonalenia istniejących systemów rozliczeń mediów;

6. Propagowanie nowych rozwiązań technologicznych  w aspekcie oczekiwanego efektu energetycznego, ekonomicznego i ekologicznego;

7. Publikowanie szerokiego spektrum informacji w zakresie: systemów rozliczeń ciepła i pozostałych mediów, a także podziału kosztów ciepła dostarczanego do budynków – podzielniki kosztów ogrzewania.