-A +A

Przepisy prawa

1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Ustawa określa zasady i warunki zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzania ścieków, w tym zasady działalności przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, zasady tworzenia warunków do zapewnienia ciągłości dostaw i odpowiedniej jakości wody, niezawodnego odprowadzania i oczyszczania ścieków, a także ochrony interesów odbiorców usług z uwzględnieniem wymagań ochrony środowiska i optymalizacji kosztów.

2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali.

Ustawa określa sposób ustanawiania odrębnej własności samodzielnych lokali mieszkalnych, lokali o innym przeznaczeniu, prawa i obowiązki właścicieli tych lokali oraz zarząd nieruchomością wspólną.

3. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo Energetyczne.

Ustawa określa zasady kształtowania polityki energetycznej państwa, zasady i warunki zaopatrzenia i użytkowania paliw i energii, w tym ciepła, oraz działalności przedsiębiorstw energetycznych, a także określa organy właściwe w sprawach gospodarki paliwami i energią. Dokument reguluje m.in. zasady rozliczania kosztów ciepła.

Przepisy ustawy z 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504 i Nr 203, poz. 1966), zwanej dalej Prawem energetycznym

4. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

W sprawach nieuregulowanych powyższymi ustawami zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

5. Dyrektywa 2004/22/WE, tzw. Measuring Instruments Directive (MID).

W dniu 31 marca 2004 r. została przyjęta dyrektywa  Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie przyrządów pomiarowych (Measuring Instruments Directive - MID). Dyrektywa ta dotyczy m. in.  wodomierzy, ciepłomierzy, gazomierzy oraz liczników energii elektrycznej. Jest podstawowym dokumentem w zakresie zatwierdzania typów i legalizacji pierwotnej.

Wszystkie teksty ustaw dostępne są przez Internetowy System Aktów Prawnych lub na stronach Ministerstwa Gospodarki.